Back to top

Čo je to BIO

Čo sú BIO potraviny?

Biopotraviny sú plodiny a výrobky, ktoré vznikli prirodzeným a zároveň kontrolovaným spôsobom, sú to certifikované a označené produkty ekologického poľnohospodárstva.

V ekologickom poľnohospodárstve sa na rozdiel od bežného poľnohospodárstva nesmú používať agrochemikálie, chemické postreky a umelé hnojivá a zvieratám nie sú podávané antibiotiká, rastové hormóny ani geneticky modifikované očkovacie látky či iné lieky. V ekologickom poľnohospodárstve nie je povolené používať geneticky modifikované organizmy.

Pri vlastnej výrobe biopotravín sa nesmú používať žiadne potravinárske chemikálie (chemické farbivá a ochucovadlá, umelé sladidlá, aromatické látky, konzervačné látky atď). Nie sú tiež povolené postupy, ktoré môžu mať negatívne účinky na ľudské zdravie (napr. ožarovanie, plynovanie, bielenie ...)

Bioprodukty a biopotraviny podliehajú prísnej kontrole pri pestovaní, spracovaní aj skladovaní. Bioprodukty sa spracúvajú na biopotraviny tak, aby sa vylúčila možnosť ich znehodnotenia a zabezpečilo sa zachovanie ich výživovej hodnoty.

Trh s biopotravinami je prísne kontrolovaný na každom kroku (pestovanie, spracovanie, distribúcia, dovoz…), takže pri kúpe certifikovaných biopotravín máte záruku, že vyhovujú nielen všetkým všeobecne platným slovenským hygienickým a potravinárskym normám pre bežné potraviny, ale ešte mnohým dodatočným podmienkam, daných platnou legislatívou.

Výrobca biopotravín musí byť registrovaný v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby Slovenskej republiky. Ako registrovaná prevádzka musí podpísať zmluvu s inšpekčnou organizáciou, ktorá ho pravidelne a to minimálne jedenkrát ročne kontroluje či a ako dodržiava pravidlá výroby biopotravín. V prípade, že výrobca biopotraviny dodržiava pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby, tak na predmetnú biopotravinu mu inšpekčná organizácia vystaví certifikát biopotraviny. Tento biocertifikát je dôkazom vyššej kvality BIO a je platný vo všetkých členských štátoch EÚ. Biopotravina je špeciálne označená -  označenie bioproduktu alebo biopotraviny možno vykonať len na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom:

Prečo kupovať biopotraviny?

  • Biopotraviny v surovom stave obsahujú vyššiu hladinu vitamínov a minerálov, antioxidantov, flavonoidov a esenciálnych mastných kyselín ako bežné priemyselne dopestované plodiny
  • Obsahujú viac aromatických látok v porovnaní s konvenčnými potravinami. Preto sú chutnejšie – majú výraznú, charakteristickú chuť
  • Vyššia je tiež biologická kvalita biopotravín  - sú to živé potraviny, poskytujú nám viac vitality
  • V porovnaní s konvenčnými potravinami obsahujú biopotraviny viac bioaktívnych látok, čím znižujú riziko vzniku civilizačných ochorení
  • Sú bezpečné - výskumy preukázali podstatne nižší obsah rezíduí pesticídov a nižší obsah dusičnanov v bioproduktoch v porovnaní s konvenčnými produktmi
Cookies